Všeobecné obchodné podmienky

Záväzné podmienky k objednávkam a storno podmienky

Spoločnosť LG IT, s.r.o. so sídlom: Pivovarská 1, 010 01 , Žilina, ICO: 45 233 021 (ďalej len ako „Spoločnosť“), vydáva v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými sa riadia záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkmi spoločnosti – objednávateľmi a služieb dodávaných spoločnosťou (ďalej len „zákazníci/ zákazník“). Zákazníci sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym znením týchto VOP pri uzatváraní záväzkového vzťahu so spoločnosťou a prejavujú týmto súhlas s ich aplikáciou na záväzkový vzťah so spoločnosťou.

Podmienky:

Prenajímateľ sa zaväzuje byť v stanovenom čase na stanovenom mieste a zabezpečiť dovoz,atrakcie / atrakcií počas akcie a na konci odvoz atrakcií.

Prenajímateľ nie je zodpovedný́ za prípadné komplikácie spojené s elektrickými rozvodmi - vodným potrubím (pri vodných atrakciách) či poveternostnými podmienkami, počasím a pod. Ak akákoľvek menovaná komplikácia skráti dĺžku trvania prenájmu, prenajímateľ nie je povinný nijakým spôsobom poskytovať náhradu nájomcovi - výnimkou môže byť ústna dohoda oboch strán na akcii. Prenajímateľ nezodpovedá za dozor, opateru a stráženie detí na atrakcii. Deti vstupujú na atrakciu so súhlasom rodiča alebo zodpovednej poverenej osoby.

Nájomca, organizátor podujatia si samostane zabezpečí dozor - zodpovednú osobu alebo rodičov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie kapacity atrakcie a poriadku. Za prípadné škody na atrakcii je nájomca povinný poskytnúť finančnú náhradu.

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby na atrakcii neprišlo k možným úrazom alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania kapacity atrakcie. V prípade poškodenia atrakcie sa nájomca zaväzuje uhradiť opravu.

Nájomca je zodpovedný za sprevádzkovanie atrakcie (montáž, uvedenie do prevádzky, technickú prevádzku atrakcie počas jej používania a demontáž). Súčasť prevádzky atrakcie nie je dozor, stráženie a dohliadanie na bezpečnosť detí.

Podľa normy EN14960, používanie a vstup detí na nafukovaciu atrakciu je možné iba za prítomnosti zodpovednej osoby, ktorá dohliada na bezpečnostné predpisy. Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na nafukovacej atrakcii alebo zdraví inej osoby. V prípade, že dieťa znečistí priestor nafukovacej atrakcie je rodič alebo zodpovedná osoba povinná priestor očistiť, v prípade, že tak neurobí je zodpovedná osoba povinná zaplatiť poplatok v hodnote 30 EUR. Počas používania atrakcie je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu atrakcií v dôsledku nevhodného správania a nedodržiavania návodu na použitie. V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je prenajímateľ atrakcie oprávnený́ vykázať dieťa a zodpovednú osobu. V prípade, že si nájomca neurčí zodpovednú osobu na dohliadanie na užívateľov atrakcie, že sa chovajú v súlade s bezpečnostnými predpismi, je prenajímateľ oprávnený́ zastaviť prevádzku atrakcie až do príchodu zodpovednej osoby.

Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v celom rozsahu rodič alebo zodpovedná osoba. V prípade zistenia, že sa na atrakcii nachádza dieťa bez rodiča alebo zodpovednej osoby musí dieťa opustiť atrakciu. Väčšie deti a dospelí sú povinní sa správať ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a mohli sa nerušene hrať. Pri používaní nafukovacích atrakcií je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných užívateľov atrakcie.

Odporúčame, aby si zákazník - nájomca – organizátor podujatia určil vlastnú poverenú osobu (personál, hostesku alebo animátora), ktorá zabezpečuje dozor vstupu na atrakciu pre návštevníkov podujatia – užívateľov atrakcie.

Nájomca sa zaväzuje vyplatiť službu prenájom atrakcie/(í) v plnej sume dohodnutým spôsobom na základe riadne vystavenej faktúry / príjmového pokladničného bločku. Prenajímateľ doručí nájomcovi faktúru v elektronickej alebo tlačenej forme.

STORNO

Nájomca svojim podpisom / pečiatkou alebo emailovým potvrdením potvrdzuje objednávku, od ktorej je možné bezplatne (bez storno poplatku) odstúpiť 2 pracové dni pred dohodnutým termínom zabezpečenia služby prenájmu. V prípade, že storno urobí v termíne kratšom ako sú 2 pracovné dní pred dohodnutým termínom realizácie služby, storno poplatok predstavuje 50% z ceny objednanej, rezervovanej služby.

V prípade nepriaznivého počasia sa storno poplatok neúčtuje za týchto podmienok:

nájomca informuje prenajímateľa najneskôr 48 hodín pred akciou a ohlási telefonicky aj písomne zmenu objednávky z dôvodu

nepriaznivého počasia, pričom následne uvedie:

a) náhradný́ termín prenájmu atrakcie

b) náhradné miesto konania - napr. nájomca zabezpečí interiér, party stan či iné zastrešenie

V prípade, že sa objednávka nezmení do tejto lehoty účtuje sa storno poplatok 50% z dohodnutej hore uvedenej sumy.

V prípade storna náhradného termínu sa účtuje 50% poplatok (t.j. v prípade poskytnutia náhradného termínu sa nevzťahuje bezplatné storno s možnosťou 10 dní pred termínom poskytnutia služby).